Úplná pravidla soutěže

„Setři a vyhraj“

Úplná pravidla – Česká republika

Tato úplná pravidla určují podmínky spotřebitelské soutěže „Setři a vyhraj“ (dále jen “soutěž”). Tato úplná pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky uvedené soutěže. V případě rozporu jakékoliv verze zkrácených pravidel či podmínek soutěže na materiálech pro spotřebitele s textem těchto úplných pravidel mají přednost tato úplná pravidla.

Tato úplná pravidla mohou být pozměněna ze strany pořadatele soutěže formou písemných dodatků.

Pořadatel soutěže a organizátor soutěže:

AC MARCA Czech Republic s.r.o., sídlem – Jana Čermáka 124, 282 01 Přišimasy, IČO: 63668262, DIČ: CZ63668262, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 37577 (dále jen „pořadatel“ nebo „organizátor“).

Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá v termínu od 1. 2. 2023, 00:00:01 hod. do 30. 6. 2023, 23:59:59 hod. (dále jen „termín konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky, a to prostřednictvím kteréhokoliv prodejce zapojeného do soutěže sídlícího na území České republiky a Slovenské republiky, prodávajícího produkty Ceys Total Tech a současně vystavujícího daňový doklad s vyznačením datumu a času nákupu. (dále jen „místo konání soutěže“).

Účast v soutěži:

Soutěž se vztahuje výhradně na produkty značky Ceys Total Tech v kartuši označené soutěžní samolepkou s názvem soutěže Setři a vyhraj (dále jen „soutěžní výrobek“ nebo „soutěžní výrobky“), prodávané v místě a termínu konání soutěže.

Spotřebitel se soutěže o ceny zúčastní tak, že v termínu a v místě konání soutěže:

Jednorázově zakoupí minimálně 1 libovolný produkt značky Ceys Total Tech v kartuši se soutěžní samolepkou. Po zaplacení si účastník vyžádá na pokladně u prodejce stírací los, který na místě setře. Podle výsledku tzn. jestliže vyhrává, získá od prodejce konkrétní výhru.

Výhry a losy na jednotlivá místa rozdistribuuje organizátor soutěže.

Pro soutěž bude vytvořena soutěžní stránka https://www.marcacz.cz/soutez-ceys/ dále též „webová stránka soutěže“). Zde účastníci soutěže naleznou úplná pravidla a ukázky cen a jejich počty.

Za soutěžícího v soutěži o ceny se považuje osoba, která splnila všechny podmínky pro zapojení do soutěže, tj. mimo jiné provedla nákup minimálně jednoho výrobku Ceys Total Tech v kartuši se soutěžní samolepkou, řádně za něj zaplatila a vyžádala si u prodejce stírací los. Soutěžící musí nárokovat los ihned po zaplacení výrobku přímo u prodejce, pozdější nárokování nebude uznáno.
Pořadatel, organizátor není odpovědný za chybné doručení nebo nedoručení, bude-li způsobeno technickou poruchou na straně třetích osob.

Ceny v soutěži:

Na ceny je určeno celkem 3 240 výher takto:

  • 10 x kamera GOPRO
  • 20 x bezdrátová sluchátka
  • 110 x čelovka
  • 3100 x Lactovit sprchový gel

Určení výherců v soutěži:

Účastník, který splní podmínky soutěže, tj. v uvedeném termínu soutěže zakoupí některý z produktů Ceys Total Tech v kartuši se soutěžní samolepkou a obdrží stírací los na místě nákupu, setře stírací plochu a objeví se mu informace, zda vyhrál, či nikoliv. V případě výhry, o ni požádá přímo na místě nákupu prodejce, který mu ji vydá. V případě, že účastník zakoupí více soutěžních produktů, náleží mu za každý z nich los.

Ostatní podmínky:

V případě zániku nároku na cenu z jakéhokoli důvodu, propadá výhra ve prospěch pořadatele soutěže, který je o ní oprávněn dle svého uvážení.

Distribuce cen:

Organizátor rozdistribuuje ceny společně s losy na jednotlivé vybrané prodejny a na místě polepí soutěžní výrobky soutěžními samolepkami.

Prodejny, které budou zařazeny do soutěže určí pořadatel.

V případě, že se do soutěže v době jejího konání platně zapojí méně účastníků, než je cen v soutěži, nerozdané výhry propadají ve prospěch pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejich dalším užití dle svého uvážení.

Závěrečná ustanovení:

Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří úplně splní stanovené podmínky soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn ceny nahradit jinými obdobnými cenami. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či související s užíváním cen. Nebezpečí škody na ceně přechází na výherce okamžikem předání ceny výherci.
Soutěžící nemůže nárokovat jinou cenu, než která mu bude vydána a nemá nárok cenu reklamovat. Ceny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.
Pořadatel soutěže nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení cen, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti AC MARCA Czech Republic s.r.o., (pořadatele soutěže), dále všechny osoby podílející se na organizaci této soutěže včetně prodejců, zejména jejich zaměstnanci a osoby jim blízké. Cena se nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Pořadatel soutěže může termín konání soutěže prodloužit anebo jej zkrátit. Vyhrazuje si právo kdykoli pozměnit pravidla soutěže, či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.

Výherci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, občanského zákoníku bezplatně jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy výherců soutěže bez omezení území po dobu 3 let od ukončení soutěže. Takové záznamy mohou být pořízeny i během předávání výher.

Při jakémkoli porušení pravidel soutěže si pořadatel soutěže vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže bez náhrady vyloučit, toto oprávnění mají rovněž i prodejci prostřednictvím, kterých soutěž probíhá. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel soutěže nebo prodejce zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání ceny.

Zpracování veškerých osobních údajů o účastnících je plně v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též „GDPR“).
Soutěž je pořádána v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Účastník soutěže má právo podle tohoto zákona se obrátit v případě jakéhokoliv sporu vzniklého v souvislosti se Soutěží s žádostí o mimosoudní vyřešení sporu na dozorující orgán, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce na adrese https://www.coi.cz/.

Tyto úplná pravidla soutěže se řídí právním řádem České republiky. Účastník soutěže svou účastí v soutěži potvrzuje, že byl s těmito pravidly prokazatelným způsobem seznámen a zavazuje se podle nich řídit.
Tyto úplná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele soutěže po celou dobu trvání soutěže. Pravidla jsou po celý termín trvání soutěže zveřejněna na webové stránce soutěže.

Aktualizace pravidel: Soutěž byla prodloužena do 30.6.2023

V Praze dne 1.1.2023.