Zásady ochrany osobných údajov

Záujmom spoločnosti AC Marca je sprevádzať ľudí v ich každodennom živote, predvídať a odpovedať na ich dopyt, aby sme našimi výrobkami a službami dokázali zmeniť kvalitu ich života.

Našimi Zásadami ochrany osobných údajov sa zaväzujeme ochrániť osobné údaje našich používateľov. Rovnako pracujeme na tom, aby sme sa v rámci kontroly rozvíjali, čím by sme našim zákazníkom poskytli väčšiu ochranu ich osobných údajov.

V súlade s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“) by sme vás radi oboznámili s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

1. Zodpovedný orgán:

Osobné údaje kontroluje GRUPO AC MARCA, S.L., s DIČ B-61.711.503 a sídlom spoločnosti na Av. Carrilet, 293-297, 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Španielsko, materská spoločnosť obchodnej skupiny AC Marca.

Pod pojmom AC Marca sa rozumie GRUPO AC MARCA, S.L. a každá spoločnosť, ktorá je ňou priamo alebo nepriamo kontrolovaná.

Preto sa tieto Zásady ochrany osobných údajov vzťahujú na osobné údaje získané spoločnosťami AC Marca v rámci jej služieb a výrobkov.

2. Adresáti:

Spoločnosť AC Marca zdieľa osobné údaje interne a s tretími stranami, ktoré si nevyhnutne vyžadujú prístup k takýmto údajom, napr. prostredníctvom osobitne ustanovených externých poskytovateľov služieb alebo za účelom splnenia zákonných povinností.

3. Osobné údaje získavané spoločnosťou AC Marca:

Zber osobných údajov sa vykonáva za účelom poskytovania služieb, ktoré ponúkame všetkým našim používateľom.

Osobné údaje o používateľoch zbierame dvoma spôsobmi:

Z informácií priamo poskytnutých používateľom vo formulároch: napr. kontaktné informácie (meno, priezvisko, e-mailová adresa atď.)

Údaje získané používaním služieb spoločnosti AC Marca: údaje sa môžu zbierať v súvislosti s použitými špecifickými službami a tým, ako sa používajú.

4. Účel spracovania osobných údajov:

Osobné údaje sa získavajú prostredníctvom nami poskytovaných služieb za účelom poskytovania, zachovania, ochrany a zlepšovania týchto služieb, rozvoja nových služieb a zabezpečenia ochrany našich používateľov a spoločností AC Marca.

V súlade s ustanoveniami GDPR pri žiadosti o vyplnenie formulára, ktorým sa získavajú osobné údaje, bude používateľ informovaný o adresátovi týchto informácií, účele, na aký sa údaje spracúvajú a o právach používateľa na výkon svojich práv. Zozbierané osobné údaje sa budú spracovávať iba na účely stanovené spoločnosťami AC Marca a po celý čas so slobodným súhlasom používateľa.

5. Ukladanie osobných údajov:

Osobné údaje sa ukladajú iba na obdobie potrebné na daný účel, na ktorý boli zbierané a spracúvajú sa po celú dobu podľa zásady obmedzenia skladovania alebo kým používateľ nepožiada o vymazanie, a to vždy po dobu nevyhnutne potrebnú, aby boli v súlade s právnymi záväzkami.

6. Právny základ:

Právny základ spracovania osobných údajov spočíva v explicitnom súhlase poskytnutom spoločnosti AC Marca používateľom a na legitímny cieľ uvedený v jednotlivých prípadoch.

7. Bezpečnostné opatrenia a kontrola prístupu:

Spoločnosť AC Marca prijala všetky potrebné technické a organizačné opatrenia, aby tak zachovala bezpečnosť a integritu spracovania osobných údajov, ako aj za účelom predchádzania strate, zmene a/alebo neoprávnenému prístupu tretích strán.

Webstránky spoločnosti AC Marca používajú schválené zabezpečenie informačného systému, ako sú firewall, prístupové procedúry a šifrovacie mechanizmy, to všetko s cieľom zabrániť neoprávnenému prístupu k údajom.

Za účelom dosiahnutia týchto cieľov používateľ súhlasí s tým, že spoločnosť AC Marca zbiera údaje na oprávnenie prístupových kontrol.

8. Práva používateľa:

Používateľ má právo byť informovaný spoločnosťou AC Marca o spracovávaní svojich osobných údajov.

Používateľ má takisto právo na prístup k svojim osobným údajom, rovnako aby nepresné osobné údaje boli opravené alebo môžu požiadať o ich vymazanie okrem iného aj preto, že tieto údaje už nie sú potrebné na účely, ktoré boli pôvodne zhromaždené alebo spracované.

Za určitých okolností môže používateľ žiadať o obmedzenie prístupu k svojim osobným údajom. V takomto prípade sa budú uschovávať na výkon a ochranu právnych nárokov, ako aj na uplatnenie si práva námietky na ich spracovanie. V takomto prípade spoločnosť AC Marca prestane údaje spracovávať, s výnimkou legitímnych dôvodov alebo pre výkon či ochranu právnych nárokov.

Podobne môžu používatelia uplatniť svoje právo na prenosnosť údajov, ako aj zrušiť svoj súhlas kedykoľvek bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania na základe súhlasu udeleného pred zrušením súhlasu.

Používateľ môže vykonávať vyššie uvedené práva zaslaním e-mailu na dpo@acmarca.com, kde spolu so žiadosťou poskytne nasledovné informácie: Meno a priezvisko meno, e-mailovú adresu a kanál používaný na poskytovanie osobných údajov.

9. Deti:

Spoločnosť AC Marca nezbiera informácie o osobných údajoch bez súhlasu rodiča, ktorý je jeho zákonným zástupcom.

V prípade, že maloletí dali súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na webstránke, spoločnosť AC Marca nie je zodpovedná, nakoľko všetky formuláre sú určené pre dospelých.

10. Záväzky spoločnosti AC Marca:

Všetky údaje požadované na webstránke spoločnosti AC Marca sú povinné a ich poskytnutie je povinné na zabezpečenie optimálnych služieb používateľa. V prípade neposkytnutia týchto údajov spoločnosť AC Marca nezaručuje, že poskytnuté informácie a služby sú plne prispôsobené požiadavkám používateľa.

Spoločnosť AC Marca nebude obmedzovať práva, ktoré prislúchajú používateľom v súlade s týmito zásadami ochrany súkromia bez ich výslovného súhlasu.

V Barcelone (Španielsko) 25. mája 2018

Grupo AC Marca, S.L.