42189060 ALEX renovator nabytku extra pece-aerosol 400 ml 2